O Projekcie:

1. Projekt "Zadbaj o swoją przyszłość – II edycja" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”. Podstawą realizacji projektu jest umowa pomiędzy EDUKATOR Sp. z o.o. w Jaśle (Beneficjent) a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie (Instytucja Pośrednicząca).

2. Okres realizacji projektu: 01.07.2011 r. - 30.06.2012 r.

3. Cele projektu:

Cel główny: Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych i umiejętności zawodowych (na koniec czerwca 2012) przez osoby pracujące (51 K i 80 M) o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacji zawodowych (wykształcenie co najwyżej średnie), z terenu poza granicami administracyjnymi miast lub będących pow. 45 roku życia, w wyniku udziału w szkoleniach zawodowych adekwatnych do oczekiwań pracodawców.

Cele szczegółowe:

1) Zniwelowanie form dyskryminacji ze względu na płeć oraz wzrost świadomości równościowego, godzenia życia prywatnego i zawodowego przez 55 K i 85 M ( po zakończeniu bloku poradnictwa zawodowego VI.2012),

2) Zrealizowanie 12 szkoleń grupowych oraz 15 indywidualnych adekwatnych do potrzeb
lokalnego rynku pracy oraz zdobycie kompetencji językowych (27 UP) i komputerowych (27 UP)- (koniec VI 2012),

4. Adresaci projektu:

Projekt obejmuje wsparciem 140 osób pracujących( w tym 55 kobiet, 85 mężczyzn) zamieszkujących na terenie powiatu jasielskiego, krośnieńskiego ziemskiego lub grodzkiego oraz gminach Frysztak, Wiśniowa, Brzostek, Jodłowa, Haczów, Jasienica Rosielna

Uczestnikami Projektu mogą być pracujące kobiety i mężczyźni, o niskich lub nie aktualnych kwalifikacjach , które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych (poza godz. pracy), oraz spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

1) zamieszkałych na terenie poza granicami administracyjnymi miast, lub
2) z wykształceniem co najwyżej średnim lub
3) w wieku 45 lat i więcej.

5. Działania podejmowane w projekcie:

a) Zarządzanie projektem
b) Rekrutacja Uczestników Projektu
c) Poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne